Aktualności

 

INFORMACJA

W związku z ukazaniem się artykułu prasowego w sposób szczątkowy i jednostronny prezentującego sytuację Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu informujemy, że trwają przygotowania do uruchomienia na bazie potencjału akademickiego Uczelni Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. W roku akademickim 2018/2019 proces dydaktyczny będzie kontynuowany pod afiliacją Wydziału Zamiejscowego WSB-NLU. 

 

 

Dlaczego WSB?

 

Dlatego, że Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp. Jana Chrapka to:

 • Szkoła oferująca model edukacji wzbogacony działalnością formacyjną, gwarantujący nie tylko uzyskanie wysokiego poziomu wiedzy, ale również rozwoju osobowości,
 • Szkoła ukształtowana na bazie doświadczeń edukacyjnych Patrona uczelni, kreująca ludzi stosujących w życiu wartości chrześcijańskie oraz etykę w każdego rodzaju działalności,
 • Szkoła nastawiona na praktyczne przygotowanie młodego człowieka do wejścia w dorosłe życie, poprzez praktyki studenckie, warsztaty, szkolenia i inne formy doskonalenia.

 

Wybierając studia w WSB im. bp Jana Chrapka w Radomiu zyskujesz:

 • możliwość skorzystania z nowoczesnej oferty edukacyjnej: atrakcyjnych kierunków i interesujących specjalności
 • możliwość odbywania zajęć laboratoryjnych na WAT (studenci Wydziału Nauk Technicznych)
 • wiedzę przekazywaną przez profesjonalną kadrę wykładowców Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu oraz m.in. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, UMCS w Lublinie, KUL, Wojskowej Akademii Technicznej, a także praktyków życia gospodarczego
 • wysoką jakość kształcenia
 • uczestnictwo w zajęciach w nowoczesnej, profesjonalnie przygotowanej bazie dydaktycznej, skoncentrowanej w centrum miasta 5 min. od dworca miejskiego PKP i PKS
 • korzystanie z profesjonalnego wyposażenia dydaktycznego - nowoczesna pracownia komputerowa, biblioteka,
 • możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim (samorząd, imprezy integracyjne).
 • przyjazną atmosferę i indywidualne podejście do studenta

...dołącz do najlepszych

Administracja I stopnień

 

Charakterystyka kierunku Administracja

Kierunek: Administracja realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu im. Bp. Jana Chrapka  w Radomiu

Poziom studiów: I licencjackie

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb studiów: niestacjonarny ( weekendowy)

Forma studiów: zajęcia odbywają się w siedzibie WSB w Radomiu

Oferta specjalności:

 • Administracja Publiczna

Dlaczego warto?

 • zdobędziesz i udoskonalisz umiejętności pracy w grupie,
 • nabywasz wiadomości, umiejętności oraz kompetencji społecznych przypisanych tradycyjnie   pracownikom administracji publicznej i podmiotom prywatnym (przedsiębiorstwom i organizacjom pozarządowym),
 • dzięki wyspecjalizowanej kadrze dydaktycznej oraz praktykom życia gospodarczego  zyskasz wiedzę teoretyczną z zakresu administracji , którą będziesz umiał zastosować w praktyce,
 • studiujesz w nowoczesnej skoncentrowanej w centrum miasta, dobrze skomunikowanej  bazie   dydaktycznej  z nowoczesną pracownią komputerową, biblioteką, w przyjaznej atmosferze.

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 • jednostkach administracji rządowej (centralnej i wojewódzkiej), agencjach państwowych i    urzędach centralnych,
 • jednostkach administracji samorządowej (szczególnie gminnej i powiatowej),
 • przedsiębiorstwach prywatnych,
 • organizacjach pozarządowych (stowarzyszeniach i fundacjach).

Zarządzanie I stopień (CloudA)

 

Charakterystyka kierunku Zarządzanie

Kierunek: ZARZĄDZANIE PIERWSZEGO STOPNIA realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu

Poziom studiów: pierwszego stopnia licencjackie

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb studiów: niestacjonarny

Oferta specjalności

 • Zarządzanie biznesem,
 • Biznes międzynarodowy,
 • Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce
 • Logistyka
 • Zarządzanie marketingiem i sprzedażą
 • Programowanie aplikacji biznesowych
 • Zarządzanie Publiczne
 • Bankowość i doradztwo finansowe
 • Wydział w Tarnowie
 • Finanse i rachunkowość w biznesie

Co nas wyróżnia?

 • wsparcie kształcenia platformą edukacyjną Cloud A,
 • możliwość uzyskania dyplomu amerykańskiego,
 • praktyki w renomowanych firmach,
 • kursy rozszerzające program studiów,
 • efektywną naukę w niewielkich grupach ćwiczeniowych,
 • student traktowany jest jak partner.

Gdzie znajdziesz pracę?

Dzięki szerokiej gamie specjalności oferowanych w ramach studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie, absolwent jest gruntownie przygotowany w podjęcia pracy w instytucjach państwowych, jak i prywatnych przedsiębiorstwach.

Informatyka I stopień (CloudA)

 

Charakterystyka kierunku Informatyka

Kierunek: INFORMATYKA  PIERWSZEGO STOPNIA  realizowane przez Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University

Poziom studiów: pierwszego stopnia inżynierskie

 Czas trwania: 7 semestrów

Tryb studiów: niestacjonarny

Forma studiów: zajęcia odbywają się w ramach systemu CloudA 

Oferta specjalności

 • Programowanie aplikacji biznesowych,
 • Grafika 3D i multimedia

Dlaczego warto?

Program studiów ciągle dopasowujemy do aktualnych wymagań rynku pracy.

Nasi Studenci już podczas III i IV roku studiów realizują rozbudowane projekty komercyjne

dla największych firm. Stawiamy na technologię internetowe, multimedia oraz sfery zastosowań w biznesie.

O kierunku

Podczas zajęć prowadzonych w małych grupach nauczymy Cię:

Projektowania systemów informatycznych: UML, popularnych wzorców projektowych

Tworzenia aplikacji biznesowych: Microsoft Visual Studio .NET - C#, NetBeans - Java

Zarządzania zaawansowanymi bazami danych: Microsoft SQLSever, Oracle, MySQL

Wykonywania rozbudowanych serwisów internetowych: HTML 5, PHP, ASP.NET

Tworzenia i animacji grafiki 2D i 3D: Maya, Autodesk 3ds Max, Lumion, Adobe Flash, Ilustrator, Photoshop, CorelDRAW

Tworzenia filmów i efektów specjalnych: Adobe After Effects, Adobe Premiere

Programowania gier komputerowych: Unity, Adobe Flash

Zarządzanie II stopień (CloudA)

 

Prawdziwym wyzwaniem dla uczelni proponującej studia z zakresu zarządzania jest takie przygotowanie oferty dydaktycznej, która pozwala na uzyskanie możliwie efektywnej synergii pomiędzy teorią i praktyką. Wykorzystując doświadczenie i standardy naszego amerykańskiego Partnera (National Louis University) przygotowaliśmy program kształcenia ukierunkowany na maksymalne wykorzystanie teorii w praktyce biznesowej.

W ramach kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie student przygotowywany jest do swobodnego poruszania się w obszarze managmentu oraz przedsiębiorczości. Jest w pełni przygotowywany do pełnienia funkcji menedżerskich w obszarach wybranej specjalności, głównie dzięki zdobyciu wiedzy praktycznej, popartej odbyciem wysokiej jakości specjalistycznych praktyk, jak i realizacji zajęć w formie projektowej czy warsztatowej. Podczas studiów wykładowcy kładą nacisk na zdobycie przez słuchaczy umiejętności profesjonalnego planowania i organizowania, zarówno w pracy indywidualnej, jak i w zespole. Program studiów ukierunkowany jest na zdobycie kompetencji kluczowych dla współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, takich jak: kompetencje informatyczne, interpersonalne i językowe. Rozwijaniu tych kompetencji służą uzupełniające program studiów zajęcia z nowoczesnych technik informatycznych, psychologii działań ludzkich oraz na opanowanie języków obcych na poziomie B2.

Studia kończą się zdobyciem dyplomu WSB-NLU. Absolwent studiów II stopnia może otrzymać także dyplom National-Louis University z Chicago (instytucja akredytująca: International Assembly for Collegiate Business Education).

Oferta specjalności

 •  Zarządzanie projektami,
 •  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,
 •  Zarządzanie firmą,
 •  Zarzadzanie finansami,
 •  Promocja i techniki sprzedaży,
 •  Zarzadzanie strategiczne,
 •  Zarzadzanie marketingiem w przedsiębiorstwie,
 •  Zarzadzanie w administracji publicznej,
 •  Zarządzanie w turystyce,
 •  Współczesna rachunkowość.

Perspektywy zawodowe

Dzięki szerokiej gamie specjalności oferowanych w ramach studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie, absolwent jest gruntownie przygotowany w podjęcia pracy w instytucjach państwowych, jak i prywatnych przedsiębiorstwach.

Studia przygotowują do pracy na stanowiskach managerskich w obszarze finansów i bankowości, agencjach reklamowych, działach marketingu i sprzedaży. Przygotowują także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Co nas wyróżnia?

 •  wsparcie kształcenia platformą edukacyjną Cloud A,
 •  możliwość uzyskania dyplomu amerykańskiego,
 •  praktyki w renomowanych firmach,
 •  kursy rozszerzające program studiów,
 •  efektywną naukę w niewielkich grupach ćwiczeniowych,
 •  student traktowany jest jak partner.

Psychologia II stopień (CloudA)

 

Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich proponuje studia niestacjonarne w systemie zaocznym dla absolwentów studiów I stopnia - Pedagogika lub Socjologia. Oferta dotyczy także osób z tytułem magistra nauk medycznych. Absolwenci innych kierunków humanistycznych i społecznych mogą zostać zakwalifikowani (dopuszczeni do udziału w studiach) po wcześniejszej weryfikacji suplementu przez Dziekanat Uczelni. Studia prowadzone są przez WSB-NLU w systemie interaktywnym i mobilnym Cloud Academy. Każdy student realizuje indywidualną ścieżkę kształcenia (opracowaną pod kierunkiem opiekuna naukowo-dydaktycznego lub prodziekana), uwzględniającą zaliczenie wybranych przedmiotów kształcenia ogólnego, przedmiotów podstawowych oraz wykładów fakultatywnych (na podstawie wpisów w indeksie z pierwszego kierunku studiów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów ECTS).

Program studiów psychologicznych w WSB-NLU jest ukierunkowany na rozwój umiejętności praktycznych, na stosowanie wiedzy psychologicznej w różnych obszarach życia indywidualnego, społecznego i publicznego. Stawiamy na kształcenie psychologów - praktyków, przygotowanych nie tylko merytorycznie ale także mentalnie i zawodowo do szybkiego wejścia na rynek pracy i rozpoczęcia aktywności zawodowej. Realizacja tych celów odbywa się poprzez odejście od czysto akademickiego kształcenia, na rzecz psychologii stosowanej, funkcjonalnej, mającej zastosowanie w kontaktach międzyludzkich, jak i pracy zawodowej. Służą temu zajęcia warsztatowe, rozpatrywanie konkretnych studiów przypadków oraz praca na najnowszych testach psychologicznych. Uczelnia współpracuje z Instytutem Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej.

Program studiów jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi standardami kształcenia na kierunku psychologia ustalonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zajęcia odbywają się co najmniej dwa razy w miesiącu (zjazdy sobotnio-niedzielne).

Z zależności od wcześniejszych zrealizowanego programu na studiach licencjackich lub magisterskich studia mogą trwać od 6 do 7 semestrów. 30% zajęć odbywa się on-line, a 70% stacjonarnie.

 

Oferta specjalności

 • psychologia kliniczna i osobowości,
 • psychologia organizacji i zarządzania,
 • psychologia sądowa.

Perspektywy zawodowe

Specjaliści zajmujący się rynkiem pracy przewidują, że psychologia – wraz z ekonomią i informatyką – to zawody XXI wieku, profesje przyszłości.

Wynika to z faktu, że psychologia przenika do wszystkich sfer otaczającego nas życia. Miejsca pracy dla psychologów czekają na nich nie tylko w poradniach czy szkołach, lecz także w wielu obszarach biznesu, mediów, reklamy, public relations. Psychologowie są niezbędni w takich obszarach jak dobór i szkolenie kadr, zarządzaniu, kreowaniu wizerunku, wspieraniu twórczości i innowacyjności, mediacjach, negocjacjach i rozwiązywaniu konfliktów, usprawnianiu komunikowania się w grupach i organizacjach. Psychologia gwarantuje ciekawą i dobrą płatną pracę.

Co nas wyróżnia?

 •  Unikalna w skali kraju platforma kształcenia mobilnego i interaktywnego Cloud Academy wspierająca proces kształcenia,
 •  Student ma możliwość pisania i obrony pracy dyplomowej w języku angielskim oraz uczestniczenia w specjalistycznym kursie języka angielskiego dla psychologów,
 •  Istniejący przy WSB-NLU Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej dysponuje Pracownią Testów Psychologicznych, w której znajdują się narzędzia diagnostyczne z różnych obszarów wiedzy psychologicznej: inteligencji, osobowości, neuropsychologii, parcjalnych deficytów rozwojowych, psychologii sądowej.
Studia podyplomowe

Misja uczelni

 

Zgodnie z uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Biznesu im. Bp. Jana Chrapka w Radomiu z dnia 5 września 2013 roku w sprawie misji i wizji Uczelni:

Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp. Jana Chrapka  wraz z innymi uczelniami wchodzącymi w skład Konsorcjum Uczelni Futurus dąży do stworzenia konsorcjum uczelni o największej sieci placówek w Polsce oraz rozbudowanej i różnorodnej ofercie edukacyjnej dla swoich studentów.

Misja Wyższej Szkoły Biznesu im. Bp. Jana Chrapka w Radomiu zawiera się w haśle "patrz w przyszłość", gdyż misją naszej Uczelni jest stałe rozwijanie innowacyjnych metod i technik kształcenia, które ułatwią studentom zdobywanie nowych i podnoszenie dotychczasowych kwalifikacji.

Władze uczelni

Rektor

dr Joanna Felczak

e-mail: joanna.felczak@wsb.com.pl

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr inż. Anna Kordowicz-Sot

e-mail: anna.kordowicz-sot@wsb.com.pl

Partnerzy


Akademickie biuro karier

Akademickie Biuro Karier jest jednostką powołaną do pomocy studentom i absolwentom Uczelni w kreowaniu i rozwijaniu ich przedsiębiorczości, a także w kształtowaniu ich ścieżki kariery zawodowej. Ułatwia znalezienie atrakcyjnych praktyk oraz sprawne poruszanie się po rynku pracy. 

 

Kontakt:
Kierownik Biura Karier
mgr Marek Różyński
tel. (48) 363 70 07 wew. 118
e-mail:marek.rozynski@wsb.com.pl

 

 

Rekrutacja

 

Wyślij wydrukowanie podanie oraz wymagane dokumenty pocztą lub przynieś osobiście do biura rekrutacji w Radomiu:

 

Biuro Rekrutacji  

26-600 Radom, ul. Kolejowa 22

  

- podanie; 

- kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);

- kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu);

- 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm x 4,5 cm); 

- kserokopia dowodu tożsamości;

 - potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej (absolwenci WSB - NLU i uczelni partnerskich 0 zł);

- potwierdzenie uiszczenia pierwszej (miesięcznej) raty czesnego; 

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dotyczy kandydatów na studia uzupełniające magisterskie).

 
Opłaty:

Opłata rekrutacyjna 300 zł

Naciśnij na przycisk "Zapisz się" umieszczony poniżej i wypełnij formularz rekrutacyjny

Zapisz się

Kontakt

Kontakt

 e-mail:  

rekrutacja@wsb.com.pl

Adres

Wyższa Szkoła Biznesu 
im. Bp. Jana Chrapka
w Radomiu
ul.Kolejowa 22
26- 600 Radom

tel. (48) 363 70 07      

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek- nieczynne
Wtorek - Piątek 8:00 - 15:00
Sobota, Niedziela - 9:00 - 13:00*
*w terminach zjazdów